Merchant details

Niu Kee Exchange

  • 6362
  • G/F, Da Tak Building, 1 Cubilee Street, Sheung Wan, Hong Kong
  • Monday to Friday: 9:00-17:30; closed on public holidays
  • 85228505057

Shop profile

牛記找換由1930年經營至今,已有八十多年歷史。由於創辦人溫浩泉先生又名溫牛,牛記找換故此得名。本店早期的金融匯兌業務主要集中於廣東、澳門及香港一帶。地址:香港上環急庇利街1號長達大廈地下。電話: (852) 2544 1851。傳真: (852) 2854 1634。商業Whatsapp: (852) 2542 8701。營業時間: 星期一至五 09:00-17:30(公眾假期除外)

Merchant quotation

  • Cash
  • Remittance

HKD

You Buy

You Sell

0.0004 0.0003
0.0005 0.0005
0.0060 0.0058
0.0581 0.0574
0.1000 0.0900
0.1470 0.1370
0.1600 0.0600
0.2300 0.2170
0.2680 0.2580
0.4610 0.3760
0.7510 0.7180
0.7550 0.7210
0.9720 0.9500
1.1323 1.1192
1.1450 1.0390
1.8150 1.7150
2.1290 2.0280
2.1800 2.0775
20.8000 19.8000
21.4670 20.0480
26.0000 24.7000
4.8348 4.7524
5.2042 5.1235
5.7074 5.6396
5.8300 5.7700
7.8756 7.8173
8.3579 8.2610
8.4734 8.3731
9.4115 9.2929