Merchant details

Shengen Foreign Currency Exchange

  • 535
  • Shop 22, G/F, Star House, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
  • 星期一至星期六:10:00-19:00
  • (852)2376-0091
  • (852)2376-0097
  • info@shengen.com.hk

Shop profile

盛恩外幣兌換有限公司於2011年成立,為香港持牌合法金錢服務經營者,在區內是具信譽和實力的外幣人民幣兌換店,而且服務範圍多元化,在多方面均受到客戶的好評及信賴。本公司的宗旨是以最吸引的價位為顧客提供最可靠、快捷、簡便的兌換和匯款服務。本公司已全面電腦化,有完善電子交易系統, 確保為每位客戶提供最快捷及準確的交易。持牌名称:盛恩外幣兌換有限公司;營業名稱:盛恩外幣兌換有限公司;持牌地址:九龍尖沙咀梳士巴利道3號星閣地下22號舖

Merchant quotation

  • Cash
  • Remittance

HKD

You Buy

You Sell

0.0004 0.0003
0.0006 0.0005
0.0062 0.0060
0.0600 0.0360
0.0608 0.0597
0.1014 0.0863
0.1483 0.1414
0.1592 0.0555
0.2376 0.2306
0.2714 0.2618
0.4720 0.3460
0.8200 0.7090
0.8620 0.7090
0.9770 0.9240
1.1455 1.0858
1.2030 1.0220
1.8210 1.7320
2.1340 2.0030
2.1510 2.0270
2.2770 1.9910
2.5570 1.8440
23.4900 15.2700
26.2100 24.8500
4.9900 4.8280
5.3250 5.1960
5.7940 5.6280
5.9570 5.8390
6.0110 5.7280
7.8740 7.6830
8.5600 8.3360
8.6820 8.4500
9.7480 9.5410